PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
  กระบวนการสันติภาพครึ่งใบ กับขวากหนามอีกสองต่อ ดอน ปาทาน     ความก้ำกึ่งไม่เต็มใจของรัฐบาลทหารจะทำให้ความชอบธรรมของผู้ร่วมวงเจรจาสันติภาพชายแดนใต้ ดับวูบลงอีกครั้ง   เมื่อส่วนกลางส่งสัญญาณที่ชวนสับสน อุปสรรคใหญ่สองเรื่องก็เกิดตามมาในกระบวนการสันติภาพ ณ ปลายด้ามขวาน...
2016-05-07 14:33
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
ดอน ปาทาน เมื่อการเจรจาสันติภาพกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง บรรดาผู้แบ่งแยกดินแดนต้องการความช่วยเหลือในการเสริมสร้างฝ่ายการเมือง ทีมเจรจาสันติภาพของไทยกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนมาลายูกำลังจะก่อรูปร่างขึ้นครั้งใหม่...
2015-03-17 12:17
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
  เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพมากมาย ที่จะสามารถกระตุ้น และสร้างความตระหนักร่วมให้เกิดการตื่นตัวของสังคม ชุมชน เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความคิดเห็นและความแตกต่าง ดังนั้นการพัฒนาโดยกระบวนการฝึกวิเคราะห์สังคม การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ...
2014-05-27 21:59
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี  เราในฐานะองค์กรประชาสังคม เล็งเห็นว่ายึดอำนาจครั้งนี้ มีแนวโน้มและทิศทางทำให้กระบวนการสันติภาพยืดขยายออกไปอีกจนมองไม่เห็นปลายทางสันติภาพ   ตลอดระยะเวลาที่มีการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยวิธีการทางทหารอย่างน้อยๆ 9 ปี...
2014-05-22 23:58
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
หมายเหตุ หลังจาก ศาลฎีกาอ่านคำสั่ง ไม่รับคำร้องของ นางอังคณา นีละไพจิตร และบุตร ในฐานะโจทก์ร่วมในคดี ให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมตามในคดีที่ ทนายสมชาย นีละไพจิตร ทางปาตานี ฟอรั่ม เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นเรื่องความเป็นธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมในระบบศาล...
2014-05-21 23:28
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
ทางกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม พยายามเปิดพื้นที่ด้วยการ “เขียน” ซึ่งพื้นที่สันติภาพที่ต้องการเสรีภาพทางด้านความคิดเห็นที่หลากหลายควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อไป  และการเขียนถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ อันเป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่สามารถตรวจสอบ...
2014-05-19 14:50
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
ความพยายามของปาตานี ฟอรั่ม เพื่อที่จะสร้างการตื่นรู้ในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานีต่อสาธารณะ มาถึงช่วงจังหวะแห่งความท้าทายอีกครั้ง ภายหลังการนำเสนอรายงานพิเศษฉบับปี 57 เรื่อง “การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี” โดยก่อนหน้านี้ปาตานี ฟอรั่มก็เคยนำเสนอรายงานการเจรจาฉบับปี 56 ไปแล้ว ภายใต้ชื่อว่า "...
2014-05-17 00:53
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
ท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์การเมืองไทยที่มีลักษณะความขัดแย้งสูงและอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ทุกเวลา ทางกองบรรณาธิการจึงเสนอให้มี "การอ่านออกเสียง" ด้วยการเขียนออกมา เพื่อว่าคนจะได้ยิน ด้วยการอ่าน สำหรับ โฉมหน้าศักดินาไทย ที่ อนวัช จันทร์หงษ์ ชวนอ่านอีกครั้ง...
2014-05-16 09:20
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
รายงานชิ้นนี้เป็นรายงานต่อเนื่องจากตอนที่ 1ทางกองบรรณาธิการขอเสนอสำหรับผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเข้าใจภาพรวมทั้งหมด การกลับไปอ่านตอนแรกจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สำหรับการถอดคำบรรยายชิ้นนี้ เป็นการถอดความในส่วนที่ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ แต่เพียงอย่างเดียว...
2014-05-15 16:30
PataniForum
(PATANI FORUM ปาตานีฟอรั่ม)
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ให้ความเห็นต่อ รายงานพิเศษ “การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี”  PATANI FORUM จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่  29   เมษายน  2557 The  Aetas Bangkok  Hotel ทางกองบรรณาธิการพิจารณาเล็งเห็นว่า การอภิปรายของ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงถอดคำอภิปราย แบ่งออกเป็น สองตอน  ...
2014-05-13 09:38

Pages