PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
หมายเหตุ : บทความวิชาการชิ้นหนึ่ง เป็นเอกสารประกอบเวทีสาธารณะว่าด้วย “ผู้หญิงกับการเคลื่อนไหว” บรรยายสาธารณะในหัวข้อ"เมื่อเสียงผู้หญิงถูกรับฟังและทำตาม:เรียนรู้กลยุทธการเคลื่อนไหวจากประสบการณ์ในอินโดนีเซีย"และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทำความเข้าใจมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325...
2015-12-11 22:20
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งฯ มอ.ปัตตานี   ประเด็นสะท้อนจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Woman วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ...
2015-11-14 10:11
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
 ฟารีดา ปันจอร์  สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้              งานศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับนักโทษการเมือง/นักโทษทางความคิดที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมือง แต่มีงานวิจัยจำนวนน้อยที่ศึกษา บทบาทของนักโทษการเมืองต่อกระบวนการสันติภาพ ...
2015-08-17 15:06
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติของศาสนาอิสลาม เนื่องจากประชากรโลกราว 20 เปอร์เซ็น (มากกว่า 1.5 พันล้านคน) ได้หยุดบริโภคอาหารและน้ำในช่วงตอนกลางวันติดต่อกันเป็นเวลากว่า 30 วัน...
2015-06-23 06:46
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
เก็บความโดย คณะทำงานวาระทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน เวลา 13.00-16.30 น.  ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่” ซึ่งได้รับ...
2014-12-16 16:02
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
สุวรา แก้วนุ้ย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)                         เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามของ คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน (IPP) และศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (PRC)...
2014-11-21 11:28
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)   วันที่  24 กันยายน 2557  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้เชิญ ชาเดีย มัรฮาบัน นักเคลื่อนไหวสตรี จากอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผู้หญิงอาเจะห์ในกระบวนการสร้างสันติภาพ ชาเดีย มัรฮาบัน (...
2014-10-21 11:57
PeaceClassroom
(@PeaceClassroom)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)   วันที่ 7 กันยายน  2557  สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ ได้จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้กับอาจารย์และนักวิจัย เพื่อการเรียนการสอน ด้านสันติภาพและความขัดแย้ง โดย ดร.นอเบิร์ต โรเปอร์ นักวิจัยอาวุโส...
2014-10-09 17:38

Pages