ResearchReview
(Research Review CSCD)
  การจัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone): บทเรียนจากกรณีอาเจะห์และฟิลิปปินส์[1]   สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   มุมมองต่อคำว่า พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) การใช้คำว่าพื้นที่หรือเขตปลอดภัยใช้กันหลากหลายคำ ไม่ว่าจะเป็น peace zones, safe zones,...
2016-08-30 23:50
ResearchReview
(Research Review CSCD)
  ประสบการณ์ภาคสนามจากงานวิจัย: บทสะท้อนมุมมองประชาชนชายแดนใต้ เริ่มคุ้นเคยกับสันติภาพ และหนุนเสริมด้วยความหวังว่าสันติวิธีคือแนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้   บันทึกจากประสบการณ์ภาคสนามเชื่อมโยงกับงานวิจัย สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี...
2016-08-05 14:30
ResearchReview
(Research Review CSCD)
ปรับปรุบแก้ไขล่าสุด เวลา 10.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559   สถานการณ์ห้วงรอมฎอนปีที่ 13 ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้   โดยสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...
2016-07-07 14:23
ResearchReview
(Research Review CSCD)
  เสียงเงียบแห่งความหมายจากแววตา   ภาพ ข้อความ โดยสุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. ปัตตานี     #‎เรื่องราวนี้เปรียบได้กับบทเรียนรู้ที่ 1 ในคืนที่ 5 ของการละหมาดตะละเวียห์ รอมฎอน 1437 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ผู้เขียนให้ชื่อเรื่องนี้ว่า "...
2016-06-11 13:37
ResearchReview
(Research Review CSCD)
‪“วิถีงดงามแห่งมุสลิมยังคงดำเนินต่อไป ลมหายใจแห่งความหวังของสันติภาพก็ยังดำรงอยู่เช่นกัน”   สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. ปัตตานี     ก้าวเข้าสู่ห้วงเวลาเดือน“รอมฎอน” ซึ่งนับเป็นเดือนที่ประเสริฐของพี่น้องมุสลิมแล้ว หลายคนที่นับถือต่างศาสนา...
2016-06-09 13:19
ResearchReview
(Research Review CSCD)
พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในมุมมองประชาชน[1]   สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     ทำความเข้าใจพื้นฐานกับคำว่า “พื้นที่ปลอดภัย” พื้นที่ปลอดภัย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Safety Zone หมายถึง...
2016-03-24 20:10
ResearchReview
(Research Review CSCD)
พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในมุมมองประชาชน[1]   สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ทำความเข้าใจพื้นฐานกับคำว่า “พื้นที่ปลอดภัย”   พื้นที่ปลอดภัย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Safety Zone หมายถึง...
2016-03-24 20:10
ResearchReview
(Research Review CSCD)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... 12 ปีที่ผ่านมา ณ ปลายด้ามขวานแห่งสยามประเทศ ได้เกิดการต่อสู้ของผู้ใหญ่ขึ้นในพื้นที่ เพราะปัญหาที่สั่งสมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มันเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ อีกหลายอย่าง ปัญหานี้ได้ลุกลาม และส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของคนทุกคนในพื้นที่...
2016-01-08 14:30
ResearchReview
(Research Review CSCD)
จากการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตรวุฒิบัตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ ๓ ( สสสส ใต้ รุ่นที่ ๓ ) ของสถาบันพระปกเกล้า ช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ได้บทเรียนรู้จากกระบวนการสันติภาพของเมียนมาร์...
2015-11-10 15:48
ResearchReview
(Research Review CSCD)
สุวรา แก้วนุ้ย จากการประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างสันติภาพของผู้หญิงข้ามพรมแดนในอาเซียน ซึ่งจัดโดยคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ร่วมกับ Peace Women Across The Globe เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ที่ผ่านมาสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้...
2015-10-14 15:21

Pages