ResearchReview
(Research Review CSCD)
สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย,สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี   “โพลสันติภาพช่วยสร้างบทสนทนาที่มีความหมาย เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นกลไกที่สามารถ ‘ต่อสาย’ ระหว่างประชาชนและนักการเมืองได้อย่างเป็นระบบ มากกว่านั้น โพลดังกล่าวยังช่วยสร้างการประนีประนอม...
2015-05-20 12:50
ResearchReview
(Research Review CSCD)
สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี   ภาพรวมความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพ             “...เมื่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็น และอุดมการณ์แตกต่างซึ่งเลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ (กลุ่มบีอาร์เอ็น)...
2015-02-02 08:34
ResearchReview
(Research Review CSCD)
บทสรุปผู้บริหาร สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557: ปีที่มีทิศทางของเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี [อัพเดท: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557]   สุวรา แก้วนุ้ย สุภาภรณ์ พนัสนาชี คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)...
2015-01-06 08:59

Pages