VIS
(-VIS-)
VIS (Violence-related Injury Surveillance) เครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS) ประจำเดือน มกราคม 2550 - ธันวาคม 2552   ที่มา...
2010-02-04 03:17
VIS
(-VIS-)
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS) สรุปเหตุการณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมาว่า มีเหตุการณ์ความรุนแรงจำนวน 44 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 148 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.4 ต่อแสนประชากรต่อเดือน มีจำนวนผู้เสียชีวิต 33...
2008-05-02 22:44