DSW Database
(Deep South Watch Database)
สุวรา แก้วนุ้ย สุภาภรณ์ พนัสนาชี คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้                         เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อันประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา...
2015-01-09 16:06
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557   สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Incident Database (DSID)   บทนำ...
2014-12-27 16:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม  พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.            
2014-11-10 16:06
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.  ...
2014-10-13 09:56

Pages