DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557   สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Incident Database (DSID)   บทนำ...
2014-12-27 16:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม  พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.            
2014-11-10 16:06
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น.  ...
2014-10-13 09:56
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น.  ...
2014-09-10 02:26
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น.  ...
2014-09-10 02:13
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 โดย   ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี                        ...
2014-07-02 14:43
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-06-03 17:08

Pages