DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน  พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น.  ...
2014-09-10 02:26
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2557   โดย  ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)     ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2557 เวลา 15.00 น.  ...
2014-09-10 02:13
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 โดย   ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี                        ...
2014-07-02 14:43
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-06-03 17:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-05-05 13:48
DSW Database
(Deep South Watch Database)
     สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ color:#C00000">1-31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 38...
2014-04-09 10:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น.    ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 57 ราย...
2014-03-03 11:39

Pages