DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557 โดย   ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี                        ...
2014-07-02 14:43
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-06-03 17:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-05-05 13:48
DSW Database
(Deep South Watch Database)
     สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ color:#C00000">1-31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 38...
2014-04-09 10:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น.    ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 57 ราย...
2014-03-03 11:39
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2557 โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. (Updated)   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 45 ราย...
2014-02-05 19:12
DSW Database
(Deep South Watch Database)
แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ปี เสียชีวิต...
2014-01-08 16:30

Pages