DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, August 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of September 6, 2017, 18.00 PM        
2017-09-20 18:01
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560     โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)      ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18:00 น.    
2017-09-20 17:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, July 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of August 3, 2017, 12.00 PM          
2017-08-07 14:29
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้     (Deep South Incident Database : DSID)      ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 น.    
2017-08-07 14:06
DSW Database
(Deep South Watch Database)
รายงานประจำปี 2559 ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี:  ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี   โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี           สนับสนุนการจัดทำรายงานโดย     สนับสนุนการเผยแพร่โดย    
2017-07-22 20:21
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, June 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of July 5, 2017, 12.00 PM   DOWNLOAD
2017-07-10 13:09
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)    ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:00 น.
2017-07-06 12:35
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้   คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]   ภาพรวมและแนวโน้ม             เหตุการณ์ความรุนแรงในรอบสามเดือนแรกของปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 136 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บล้มตายรวมทั้งสิ้น 131 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 70 ราย...
2017-06-08 15:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  (Deep South Incident Database : DSID)   ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15:00 น.      
2017-06-08 14:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, May 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of June 5, 2017, 12.00 PM      
2017-06-08 14:13

Pages