DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: หลังจากรายการสารคดีก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี" เผยแพร่ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเพศวิถีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กลายเป็นบทสนทนาที่ร้อนแรงกว้างขวาง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เรามีโอกาสได้นั่งลงสนทนากับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์...
2017-02-19 07:51
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง หลักการทั่วไปกระบวนการสันติภาพทั่วโลก เมื่อดำเนินไปแล้วมักใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนานอยู่หลายปี ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักต่าง ๆ แต่เวลาส่วนใหญ่มักใช้ไปกับการเจรจา (...
2017-02-09 17:05
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  โอกาสของบัณฑิตไทยในการทำงานภาคธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ในมาเลเซีย[1]   อรชา รักดี[2] ธวัช นุ้ยผอม[3] สุทธิศักดิ์ ดือเระ[4]   ธุรกิจให้บริการบริหารธุรกิจและการจัดจ้างจากภายนอก (Shared Services and Outsourcing-SSO) เป็นการจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ...
2017-02-01 10:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   อีกไม่กี่วัน…ก็จะครบรอบ 41 ปีของการประท้วงของประชาชนนับแสนที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี...
2016-12-14 17:09
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สมัชชา นิลปัทม์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้               ความรุนแรงแบบยืดเยื้อเรื้อรัง (Protracted Violence) ในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นสร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อชีวิตของพลเรือนและผู้คนสามัญสามัญอย่างถึงที่สุด...
2016-11-27 22:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กเพื่อเสนอต่อร่างมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง จัดโดย UN WOMEN   Download   Download   Download   Download    
2016-11-24 19:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Zachary Abuza There is nothing harder than a peace process after a protracted insurgency. And since so few insurgencies have the military capabilities to fully achieve their goal of statehood, a negotiated settlement is the most likely outcome. But that does not mean that a peace process will...
2016-09-23 00:48
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ข้อเสนอการสร้างพื้นที่ปลอดภัย: โอกาส ข้อท้าทาย ความหวังในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ ปาตานี   สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี   ภาพ : กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพ เพื่อผลักดันประเด็น "พื้นที่สาธารณปลอดภัยต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุย" ถ่ายโดย...
2016-09-01 19:51
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ORIGINAL new mandala  ANDERS ENGVALL - 13 AUG, 2016 Truth shouldn’t also be a casualty after Thailand’s 10-12 August bombings.  color:#1A1A1A">It is no surprise that Thai authorities go out of their way to rule out Malay-Muslim separatists as potential perpetrators of the string of bombs in the...
2016-08-13 22:41

Pages