DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สะรอนี ดือเระ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ในวาระแห่งเดือนอันประเสริฐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้สัมภาษณ์พิเศษนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีในประเด็นกิจกรรมต่างๆ...
2016-06-29 12:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ในวาระแห่งเดือนอันประเสริฐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้สัมภาษณ์พิเศษอุซตาซอับดุลอาซิซ เจะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในประเด็นกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานกรรมการอิสลามในเดือนรอมฎอนพร้อมทั้งสะท้อนแง่มุมทางสังคมในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่และมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  ...
2016-06-18 17:39
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
นางสาวสุวรา แก้วนุ้ยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี พันตำรวจตรีสุรจิต เพชรจอม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้   รายงานการวิเคราะห์การก่อเหตุช่วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 -2558...
2016-06-15 14:52
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ   ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้มีนักข่าวจากประชาไท (คุณกฤษา ศุภวรรธนะกุล) ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ความเห็นผู้เขียนเกี่ยวกับกระแสอิสลามโมโฟเบียที่แพร่กระจายไปอย่างมากทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในโลกตะวันตก...
2016-05-16 14:16
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   สถิติล่าสุดเกี่ยวกับความรุนแรงในชายแดนใต้ในช่วง 12 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2559 แสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรง 15,530...
2016-04-28 01:17
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กุสุมา กูใหญ่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ห้วงเวลานี้ เป็นห้วงเวลาที่เสียงเรียกร้องสันติภาพของประชาชนดูเหมือนตกอยู่ภาวะชะงักงัน เมื่อเสียงกรรโชกของความรุนแรงกลับทานขึ้นมาครั้ง เหตุการณ์รุนแรงที่ปะทุขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา...
2016-03-04 23:42
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   หากจะให้สรุปสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ “ปาตานี” อย่างสั้นกระชับ คนส่วนใหญ่มักพิจารณาไปที่เหตุการณ์ความรุนแรง สถานการณ์ดีขึ้นแล้วหรือยัง? จะ “สงบ” เมื่อไหร่? มักเป็นคำถามที่เริ่มต้นและทิ้งท้ายบทสนทนาที่เรียบง่ายเสมอ...
2016-02-23 13:42
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอฮานี จือนารา ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทนำ เครื่องมือหนึ่งที่ผู้คนในพื้นที่ความขัดแย้งใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ การพูดคุยกัน หรือภาษาวิชาการเรียกว่า ‘สานเสวนา’ หรือ ‘สันติสนทนา’ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มคนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน...
2016-02-22 08:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  สมัชชา นิลปัทม์ นินูรีซัน อูเซ็ง แผนงานวิทยุกระจายเสียงเพื่อสันติภาพ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DS-Radio4PEACE)   พื้นที่สื่อสาธารณะโดยวิทยุชุมชนมีแนวโน้มหดตัวลง         จากการสำรวจของแผนงานวิทยุเพื่อสันติภาพ โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DS-Radio4PEACE)...
2016-01-27 13:36
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   ข้อมูลจากดัชนีชี้วัดสันติภาพโลกปี 2558 (Global Peace Index 2015)ได้สรุปให้เราได้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อความขัดแย้งและสันติภาพทั่วโลก กล่าวคือ ปี...
2016-01-16 07:48

Pages