DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  การปฏิบัติการก่อเหตุครั้งใหญ่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา เมื่อค่ำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันตรุษจีน ด้วยวิธี หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ยิง ถึงดับไฟทั้งเมือง ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นการเขย่าอำนาจรัฐครั้งใหญ่ในยุครัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์...
2007-02-22 02:03
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ ฉบับที่  1 ปีที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2550 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รายงานผลการวิเคราะห์ ผลความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จากข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังฯ...
2007-02-20 00:33
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 เดือนธันวาคม 2549 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รายงานความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา)ตลอดเกือบสามปี (35 เดือนกว่า) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 -พฤศจิกายน 2549...
2007-02-19 16:57
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 เดือนตุลาคม 2549 งานวิจัยของผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) สะท้อนให้คิดว่า หลังจากการยึดอำนาจในวันที่ 19 กันยายน 2549...
2007-02-19 16:42
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกันยายน 2549 จากรายงานเหตุการณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2549 ความรุนแรง 32 เดือน แห่งความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา -นครินทร์ ปัตตานี ทำให้สังคมไทยได้ทบทวนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 3...
2007-02-19 16:14
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้                                     สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางด้านการเมืองและการทหาร เฉพาะห้วงเวลาตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549...
2007-01-07 01:48
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ที่มา : สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วง 15 วันแรกของเดือนธันวาคม 2549  ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาบางส่วนใน 4 อำเภอ (ได้แก่ อ.สะบ้าย้อย  เทพา  นาทวี  จะนะ )  ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ...
2006-12-17 17:56
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน "กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม" อาจเป็นทางออกสำหรับการคลี่คลาย "ปม" อันเป็นต้นเหตุของความไม่เป็นธรรมต่างๆ ในสังคมไทยได้ โดยเฉพาะปัญหา "คนหาย" ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ทว่าสถานการณ์พิเศษในพื้นที่ดังกล่าวกล้บจะยิ่งขับเน้นให้ "...
2006-12-14 22:47
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รายงานพิเศษ "คนหายในไฟใต้"  ตอนที่ 3     โดย  ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน   "กรณีทนายสมชาย" นับเป็นคดีสะท้อนความอยุติธรรมที่ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต้องเผชิญ ท่ามกลางความหวาดระแวงว่ายังมีคนสูญหายอีกไม่น้อย บ้างก็ว่าเป็นร้อย บ้างก็ว่าเป็นพัน...
2006-12-13 23:13
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รายงานพิเศษ "คนหายในไฟใต้"ตอน 2 โดย ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน เย็นย่ำวันที่ 11 ก.พ.2547 ชายฉกรรจ์นับสิบคนก่อเหตุอุกฉกรรจ์กลางเทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งอุบัติขึ้นท่ามกลางสายตาของผู้สัญจรไปมาอย่างเปิดเผย...
2006-12-13 00:22

Pages