DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของไทยในการพัฒนาภูมิภาค   วันที่ 14 กันยายน 2549 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ...
2006-09-11 15:12
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เข้าใจชีวิตวัฒนธรรมที่แสดงถึงความต้องการ วิธีคิด ค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่น...
2006-09-11 14:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้  ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประ จำปี 2549 ในหัวข้อ “ก้าวข้ามพรมแดนแห่งความรู้ : การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมและพลังแห่งท้องถิ่นภาคใต้” โดยมีนักวิชาการรัฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ...
2006-09-04 23:09
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
บทความสัมมนา "ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐไทย" โครงการสันติวิธี ความรุนแรง และสังคมไทย (Nonviolence, Violence, and Thai Society) ปีที่ 1 ร่วมจัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่18 - 19 สิงหาคม 2549  หมายเหตุ: บทความทั้ง 9...
2006-09-03 11:37
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทียงคืน http://www.midnightuniv.org/pomo/sss.html  
2006-09-03 11:33
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เวทีแห่งการแสวงหาความจริง http://www.southwatch.org  
2006-09-03 11:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สรุปภาพรวมพบแนวโน้มความรุนแรงในระดับความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการยิงหรือการฆ่ารายวันซึ่งการเกิดเหตุทำให้มีความสูญเสียชีวิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง...
2006-09-03 09:46
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่อาจจะมิใช่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างแห่งความรุนแรงแทรกอยู่ด้วยอย่างชัดเจน...
2006-09-03 09:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สรุปภาพรวมพบแนวโน้มความรุนแรงในระดับความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการยิงหรือการฆ่ารายวันซึ่งการเกิดเหตุทำให้มีความสูญเสียชีวิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง...
2006-09-03 09:37
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กำหนดการเปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้:Intellectual Deep South Watch (IDSW) และ สัมมนา "30 เดือนสถานการณ์ไฟใต้ ครึ่งปี 49 วิกฤต 4 จังหวัด" จัดโดย สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
2006-09-02 23:41

Pages