DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: การพบปะระหว่างสองนายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาได้นำมาสู่ก้าวสำคัญของกระบวนการสันติภาพในระดับบนไปอีกขั้น หลังจากหยุดชะงักมาเป็นเวลานาน ในแง่กระบวนการแล้ว การยอมรับบทบาทใน “การทำงานร่วมกัน” ของทั้งสองประเทศและการเปิดตัวหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยอาจจะสำคัญก็จริง...
2014-12-02 16:00
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                                หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมชื่อ “บทบาทประชาสังคมและอนาคตประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้” (Role of Civil Society and the Future of...
2014-11-25 16:04
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้...
2014-09-20 22:38
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: เนื้อหาจากวงเสวนาสาธารณะ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’ ชิ้นนี้ปรับปรุงมาจากต้นฉบับที่เก็บความอย่างละเอียดโดย Citizen Journalist ในเว็บไซต็ของ ‘นักข่าวพลเมือง’ [คลิกดูเว็บไซต์  citizenthaipbs.net ที่นี่, คลิกดูต้นฉบับ ที่นี่] ก่อนหน้านี้...
2014-08-27 02:40
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: บทความนี้ถอดมาจากคำบรรยายของ ‘โนอาห์ ซาลาเมห์’ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความขัดแย้งและการปรองดอง (CCRR) จากงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล: กรณีฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และปาเลสไตน์ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
2014-08-14 15:55
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้     หมายเหตุ: ข้อเขียนชิ้นนี้เป็น ‘บทนำ’ ในหนังสือที่ชื่อ ‘เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ’ ของ ‘รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช’ จัดพิมพ์โดยสถาบันสันติศึกษา...
2014-08-14 04:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   ความจริงที่น่าลำบากใจก็คือความรุนแรงและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำรงอยู่...
2014-07-25 21:14
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สุชาติ เศรษฐมาลินี หมายเหตุ: บทบันทึกการอภิปรายของ สุชาติ เศรษฐมาลินี เมื่อครั้งได้รับเชิญมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?” ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิทยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 15...
2014-07-25 02:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob Jitpiromsri Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) Deep South Watch (DSW)   Violence and conflict in Thailand’s Deep South have unfolded from different factors. Central to these factors is identity politics, which is the claim to power of a particular identity, be it...
2014-07-02 14:12
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กุสุมา กูใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ในสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่ใช่สิ่งที่โปร่งใสอีกต่อไปเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่แหลมคมและซับซ้อน...
2014-06-06 18:13

Pages