DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สมัชชา นิลปัทม์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   หมายเหตุ: งานเขียนชิ้นนี้เดิมชื่อว่า “วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ (...
2015-02-24 20:51
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)   ในช่วงกลางปี 2557 ร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (The Proposed Bangsamoro Basic Law - BBL)  ที่พัฒนาจากกรอบข้อตกลงบังซาโมโร (Framework Agreement  on the  Bangsamoro - FAB) ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (...
2015-01-27 13:43
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
A brainstorming session of activists working in Thailand’s Deep South was a venue to discuss and explore peace possibilities. Gen. Nakrob believed the discussion will move forward while a number of academics/rights activists passed on recommendations to the government. Meanwhile, civil society...
2014-12-18 04:46
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: การพบปะระหว่างสองนายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซียเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาได้นำมาสู่ก้าวสำคัญของกระบวนการสันติภาพในระดับบนไปอีกขั้น หลังจากหยุดชะงักมาเป็นเวลานาน ในแง่กระบวนการแล้ว การยอมรับบทบาทใน “การทำงานร่วมกัน” ของทั้งสองประเทศและการเปิดตัวหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยอาจจะสำคัญก็จริง...
2014-12-02 16:00
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                                หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมชื่อ “บทบาทประชาสังคมและอนาคตประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้” (Role of Civil Society and the Future of...
2014-11-25 16:04
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้...
2014-09-20 22:38
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: เนื้อหาจากวงเสวนาสาธารณะ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’ ชิ้นนี้ปรับปรุงมาจากต้นฉบับที่เก็บความอย่างละเอียดโดย Citizen Journalist ในเว็บไซต็ของ ‘นักข่าวพลเมือง’ [คลิกดูเว็บไซต์  citizenthaipbs.net ที่นี่, คลิกดูต้นฉบับ ที่นี่] ก่อนหน้านี้...
2014-08-27 02:40
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: บทความนี้ถอดมาจากคำบรรยายของ ‘โนอาห์ ซาลาเมห์’ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความขัดแย้งและการปรองดอง (CCRR) จากงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล: กรณีฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และปาเลสไตน์ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
2014-08-14 15:55
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้     หมายเหตุ: ข้อเขียนชิ้นนี้เป็น ‘บทนำ’ ในหนังสือที่ชื่อ ‘เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ’ ของ ‘รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช’ จัดพิมพ์โดยสถาบันสันติศึกษา...
2014-08-14 04:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   ความจริงที่น่าลำบากใจก็คือความรุนแรงและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำรงอยู่...
2014-07-25 21:14

Pages