DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สุชาติ เศรษฐมาลินี หมายเหตุ: บทบันทึกการอภิปรายของ สุชาติ เศรษฐมาลินี เมื่อครั้งได้รับเชิญมาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา “รอมฎอนสันติภาพเป็นพันธกิจ: เราจะสื่อสารอะไรในเดือนแห่งความเมตตา?” ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิทยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 15...
2014-07-25 02:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob Jitpiromsri Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) Deep South Watch (DSW)   Violence and conflict in Thailand’s Deep South have unfolded from different factors. Central to these factors is identity politics, which is the claim to power of a particular identity, be it...
2014-07-02 14:12
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กุสุมา กูใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ในสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่ใช่สิ่งที่โปร่งใสอีกต่อไปเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่แหลมคมและซับซ้อน...
2014-06-06 18:13
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     หมายเหตุกองบรรณาธิการ: เดิมบทความชิ้นนี้เคยนำเสนอต่อโครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และต่อมาก็เผยแพร่ในบล็อก ‘Islam and...
2014-05-15 01:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Insider Peacebuilders Platform (IPP) 28 February 2014       On February 28th, 2013, the conflict in the Deep South of Thailand entered a new phase. After nearly a decade since the escalation of violence in 2004, the Royal Thai Government represented by the National Security Council (NSC) and the...
2014-03-10 11:11
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  คณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน [Insider Peacebuilders Platform, IPP] 28 กุมภาพันธ์2557   [คลิกดูเล่มรายงานฉบับออนไลน์]     การลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (General Consensus on Peace Dialogue Process)  ระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)...
2014-03-02 09:48
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Romadon Panjor Deep South Watch (DSW)   Those who have been closely monitored Thailand’s Deep South conflict over the past several years should be familiar with one important argument proposed as a political solution to this conflict. Such proposals were to introduce governance reform of the Deep...
2013-12-29 12:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)               ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในชายแดนใต้ในรอบหลายปีมานี้อย่างใกล้ชิดก็คงพอจะคุ้นเคยกับข้อถกเถียงสำคัญประการหนึ่งในฐานะที่เป็นข้อเสนอทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้...
2013-10-28 05:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สิ่งที่เรียกว่า "สื่อภาคประชาชน" และแนวคิดเกี่ยวกับ "สิทธิในการสื่อสาร" เติบโตขยายตัวขึ้นได้อย่างไร สื่อเหล่านี้มีพลังในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองของพวกเขาอย่างไร...
2013-10-01 15:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) มูฮำหมัด ดือราแม สำนักข่าวประชาไท   ที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4790   ประมวลภาพ: สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส.ปัตตานี โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้...
2013-09-27 13:43

Pages