DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  คณะทำงานพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน[1]                     หลังจากคลื่นของความรุนแรงปะทุขึ้นในชายแดนใต้/ปาตานีมาเป็นเวลา 9 ปี เรากำลังเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจสืบย้อนกลับไปเป็นเวลานับร้อยปี...
2013-03-10 04:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: ในห้วงที่ความขัดแย้งที่ชายแดนใต้/ปาตานีเผชิญกับระลอกคลื่นความรุนแรงที่ทบทวีเพิ่มขึ้นในด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านก็พบว่าการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเพื่อแข่งขันกันให้ความหมายต่อ ‘สันติภาพ’ ที่แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มยึดถือก็ประชันขันต่อกันอย่างเข้มข้น...
2013-02-27 03:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)             ข้อตกลงกรอบการทำงานว่าด้วย ‘บังซาโมโร’ ซึ่งมีการลงนามระหว่างผู้แทนของรัฐบาลฟิลิปปินส์และผู้แทนของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555...
2013-02-16 18:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นบทเกริ่นนำของรายงาน “สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)" ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับปีในการสร้างพื้นที่สร้างสันติภาพจากคนใน (IPP – Insider Peacebuilders Platform)...
2013-01-01 15:35
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob Jitpiromsri Deep South Watch Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Prince of Songkla University Pattani Campus     The protracted, chronic and intensifying violence   The unrest in the Deep South has reached its 105th month anniversary. From January 2004 to September...
2012-12-23 05:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังและเข้มข้นยิ่งขึ้น   ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันได้ย่างก้าวเข้า 105 เดือน ถ้านับนับตั้งแต่เดือนมกราคม...
2012-11-02 10:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หมายเหตุ: บทสนทนาดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวงสนทนานานาชาติ "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน [PPP: PA(T)TANI PEACE PROCESS IN ASEAN CONTEXT]" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (กรุณาดูกำหนดการ ที่นี่)...
2012-09-27 05:20
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นรายงานตอนสุดท้ายจากชุดรายงานจำนวน 4 ตอนจบ ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ*...
2012-08-23 12:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้               สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณเด่น โต๊ะมีนา และตัวแทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ...
2012-07-30 01:29
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี   ในวันนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินต่อไป พร้อมด้วยความเป็นพลวัตและซับซ้อนของสถานการณ์ พัฒนาการของความรุนแรงได้นำเราไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “...
2012-07-04 18:55

Pages