DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้             เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้ร่วมกันมีการจัดเวทีสาธารณะครั้งสำคัญขึ้นในหัวข้อ “9...
2012-07-03 22:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นรายงานตอนที่ 3 จากชุดรายงานจำนวน 4 ตอนจบ ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของ ‘โครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้’ ทีจัดทำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ...
2012-05-11 12:22
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ในชื่อ “Building the case for peace dialogues” ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นบทความฉบับเต็มที่ได้รับการอนุญาตให้กองบรรณาธิการทำการแปลและผ่านการตรวจทานโดยผู้เขียน...
2012-04-08 11:53
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ดาวโหลดไฟล์เวอร์ชั่นภาษาไทย   download enlish version    
2012-04-01 03:42
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้     หมายเหตุ:‘นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557’ ตามที่มีเนื้อหาข้างล่างนี้ถือเป็นเข็มทิศที่จะชี้ภาพใหญ่ของแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ของภาครัฐต่อจากนี้...
2012-03-15 11:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
อรุณีวรรณ  บัวเนี่ยว[1] narunee@bunga.pn.psu.ac.th อาทิตยา  สมโลก[2] charinrat-s@bunga.pn.psu.ac.th   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เป็นการถอดบทสรุปจากโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสถานภาพ บทบาทการดำเนินงาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุเพื่อร่วมสร้างสันติภาพใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง :...
2012-03-09 09:12
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฐิติมา เทพญา tthitima@bunga.pn.psu.ac.th ดุษฎี เพ็ชรมงคล dusadee-p@bunga.pn.psu.ac.th อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เป็นการถอดบทสรุปจากโครงการวิจัยเรื่อง “...
2012-03-03 14:47
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา[1] phirakan@bunga.pn.psu.ac.th ศุภราภรณ์ ทวนน้อย[2] suparaporn-t@bunga.pn.psu.ac.th อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เป็นการถอดบทสรุปจากโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพและบทบาท สถานีโทรทัศน์ระบบ บอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี...
2012-02-25 09:53
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี       ความรุนแรงที่ยึดเยื้อเรื้อรังกับผลในทางเศรษฐกิจการเมือง   สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านห้วงเวลานานถึง เกือบ 8 ปี...
2012-02-09 20:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)     หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นรายงานชิ้นที่สองจากชุดรายงานจำนวน 4 ตอนจบ ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ...
2011-11-29 09:07

Pages