DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา[1] phirakan@bunga.pn.psu.ac.th ศุภราภรณ์ ทวนน้อย[2] suparaporn-t@bunga.pn.psu.ac.th อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เป็นการถอดบทสรุปจากโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพและบทบาท สถานีโทรทัศน์ระบบ บอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี...
2012-02-25 09:53
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี       ความรุนแรงที่ยึดเยื้อเรื้อรังกับผลในทางเศรษฐกิจการเมือง   สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านห้วงเวลานานถึง เกือบ 8 ปี...
2012-02-09 20:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)     หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นรายงานชิ้นที่สองจากชุดรายงานจำนวน 4 ตอนจบ ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ...
2011-11-29 09:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นรายงานชิ้นแรกจากชุดรายงานจำนวน 4 ตอนจบ ซึ่งเรียบเรียงมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ...
2011-11-21 16:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ต่อไปนี้ เป็นคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Y.A.Bhg.Tun. Dr. Mahathir Bin Mohamad (ดร.มหาเฎร์ โมฮามัด) อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย หัวข้อ "บทบาทองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค" เนื่องในโอกาสรับมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา...
2011-10-08 02:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob Jitpiromsri   Deep South Watch (DSW) Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) Prince of Songkla University, Pattani Campus   Latest statistics on the situation of unrest in the deep south provinces after the 4 July elections and the holy month of Ramadan of Deep South...
2011-10-05 17:10
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)   ฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีบ่งชี้ให้เห็นว่าสถิติการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดกระทั่งถึงหลังการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม และหลังช่วงเดือนรอมฎอน...
2011-09-27 14:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)               หลังที่คุยเคี่ยวกันมาหลายครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา “สภาประชาสังคมชายแดนใต้” จึงถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านการให้สัตยาบันร่วมกันขององค์กรประชาสังคม 20 องค์กร...
2011-08-28 17:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: เมื่อสัปดาห์ก่อน ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ “มันโซร์ สาและ” ปัญญาชนมลายูคนสำคัญ ผู้มีส่วนผลักดันการปรับโครงสร้างอำนาจการเมืองการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์กรประชาสังคมในพื้นที่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ข้อเสนอปัตตานีมหานคร” (...
2011-08-15 02:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มบุหงารายาและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเวทีความรู้ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กระบวนการสันติภาพ เริ่มต้นอย่างไร?” ขึ้นที่ มอ.ปัตตานี (คลิกดูกำหนดการ) โดยมี ดร.นอร์เบิร์ท รอปเปอร์ส ผู้อำนวยการมูลนิธิสนับสนุนสันติภาพเบิร์กฮอฟจากเยอรมันมาอภิปรายนำ...
2011-07-20 17:54

Pages