Archives

การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย [หนังสือ]
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานี กรณีทหารพรานใช้อาวุธปืนยิงและข่มขู่นักศึกษาฯ
ประมวลการระดมความช่วยเหลือจากองค์กรมุสลิมสู่พี่น้องชาวอีสานรับมืออุทกภัย 2560
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 (5 ภาษา)
เอกสารรายงานการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Peace Dialogue Process in Southern Border Province) (ภาษาไทย-อังกฤษ)
โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้ง ในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ
เอกสารนำเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการ "พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี"
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 "พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง"
แนะนำหนังสือ เข้าใจวัตรปฏิบัติของศาสนฑูตมุฮัมมัด เข้าใจวิถีชีวิตมุสลิมชายแดนใต้
ปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 โดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้
เอกสารประกอบโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รศ.ดร.โคทม อารียา
รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
รวมแถลงการณ์ว่าด้วยความรุนแรงต่อพลเรือนในชายแดนใต้/ปาตานี [มีนาคม 2560]
กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [หนังสือ]
เอกสารประกอบการเสวนา "ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน"
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อนาคตกฏหมายอิสลามในประเทศไทย [หนังสือ]

Pages