Archives

ไฟล์นำเสนอ “ทำไมเราต้องคิดและทำเรื่อง ‘จังหวัดจัดการตัวเอง’ ” โดย สวิง ตันอุด
(ร่าง) ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ร่างที่ 6 - ฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)
รวมข่าว - เจาะ 'เลือกตั้งชายแดนใต้' 54 - โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 21 (พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ) และกรณีหมาย ฉฉ. (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)
ผลการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 เมษายน 2554)
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครปัตตานี พ.ศ. .... (นำเสนอโดย พรรคเพื่อไทย)
(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ....
"รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมทางอาญาท่ามกลางสภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และนโยบายรัฐในการต่อต้านการก่อควาไม่สงบ" เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ เพื่อประกอบกระบวนการประเมินสถานการณ์สิทธิฯ ในไทย โดย MAC และ CrCF
สมุดปกขาว: โครงการค้นหากุญแจ สู่สุขภาวะชายแดนใต้ (ร่างสุดท้าย) - ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ประกาศ กพต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบ กพต. ว่าด้วยการประชุมของ กพต. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน พ.ศ. 2554
ระเบียบ ศอ.บต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554
เอกสาร "การต่อสู้ทางความคิด" โดย คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สสต.
เอกสาร "การเมืองและการทหารที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดย คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สสต.
หนังสือ ICJ: Thailand’s Internal Security Act : Risking the rule of law? และบทแปลภาษาไทยว่าด้วยมาตรา 21
งานวิจัย "การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาเขตบริหารปกครองพิเศษเพื่อปกครองตนเองของชนชาติพันธุ์เชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดย สุริยะ สะนิวา และคณะ
(ร่าง) รายงานผลการศึกษาการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่ (ร่างที่ 5)”
เอกสารนำเสนอในการประชุมสัมมนานานาชาติ “Role of Islamic Studies in Post Globalized Society”

Pages