Archives

ร่าง พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ... (ร่างฯ ที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว)
ร่าง พ.ร.บ. ศอ.บต. ฉบับวุฒิสภา
เอกสาร กอ.รมน. - สานใจสู่สันติ: นโยบายการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2554
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2549 เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2549 เรื่อง นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง (สังกัด สพฐ.) (มกราคม 2547 - 10 สิงหาคม 2553)
สรุปข้อมูลครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 มกราคม 2547 - 7 กันยายน 2553)
ตารางเปรียบเทียบการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
จังหวะก้าว...อัตตบัญญัติ / Autonomy Movement
เอกสารประกอบการประุชุมสัมมนา "นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?"
รายงาน ICG: ภาคใต้ของไทย : ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเมือง?
บทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
คอลัมน์ส่วนร่วมสังคมไทย: "สมุยกับรูปแบบพิเศษ" โดย นรนิติ เศรษฐบุตร (เดลินิวส์ 4 ธันวาคม 2552)
บทความเก่า "นายกรัฐมนตรีกับการสร้างความเป็นเอกภาพในยุทธศาสตร์ดับไฟใต้" โดย นพ.ประเวศ วะสี (24 ก.พ. 2550)
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (โดย อัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง)
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (ฉบับรัฐบาล)
บทความ "การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป" โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
บทความวิจัย “การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น” โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รายงานการศึกษา "องค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย" โดย นักศึกษากลุ่ม 4 สสสส.รุ่น 1

Pages