Archives

จังหวะก้าว...อัตตบัญญัติ / Autonomy Movement
เอกสารประกอบการประุชุมสัมมนา "นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญ: ความฝันหรือความจริง?"
รายงาน ICG: ภาคใต้ของไทย : ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการเมือง?
บทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
คอลัมน์ส่วนร่วมสังคมไทย: "สมุยกับรูปแบบพิเศษ" โดย นรนิติ เศรษฐบุตร (เดลินิวส์ 4 ธันวาคม 2552)
บทความเก่า "นายกรัฐมนตรีกับการสร้างความเป็นเอกภาพในยุทธศาสตร์ดับไฟใต้" โดย นพ.ประเวศ วะสี (24 ก.พ. 2550)
ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (โดย อัคคชา พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง)
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... (ฉบับรัฐบาล)
บทความ "การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์: ประสบการณ์จากยุโรป" โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
บทความวิจัย “การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น” โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
รายงานการศึกษา "องค์การบริหารด้านการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย" โดย นักศึกษากลุ่ม 4 สสสส.รุ่น 1
คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม โดย อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา
รายงานวิจัย "การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีและสุกรี หลังปูเต๊ะ
รายงานติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คณะที่ปรึกษา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
รายงานประเมินผล พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดย CSCD
คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน
รายงาน สสสส. รุ่น 1 - ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)
หนังสือ DeepSouthBookazine Vol.1 'สัญญาณอันตราย สงครามกลางเมือง'
เอกสารประกอบสัมมนา "5 ปีไฟใต้ : สงคราม ความรู้ ความสับสน ...แล้วไงต่อ?" 18 ม.ค. 52

Pages