Archives

รายงานสถานการณ์เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ 2559
บทสรุปผู้บริหาร ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 2
ชีวิตหลังอิสรภาพ (Life After Freedom) [หนังสือภาพ]
"พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ [หนังสือ]
อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง: 20 แนวคิดเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ [หนังสือ]
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 - 2562
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สภาประชาสังคมชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
รวมข้อเขียนเกี่ยวกับบทเรียนกระบวนการสันติภาพมินดาเนา
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559)
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
เอกสารประกอบการศึกษา "กระบวนการพูดคุยสันติภาพ"
รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และการสร้างสันติภาพ"
เอกสารประกอบเวทีวิจัยมุสลิมศึกษา เรื่อง “มุสลิมศึกษากับการวิจัยสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี และสังคมโลก: ที่ทางและทิศทางที่ควรเป็น”
รวมรายงานสรุปผลเวทีเสวนาผู้นำศาสนาสามจังหวัดภาคใต้และครือข่ายไทยพุทธเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ
MEN AND YOUTH IN THAILAND’S CONFLICT – AFFECTED DEEP SOUTH
รวมลิงค์ ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
สรุปรายงานวิจัย บทเรียน 12 ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
รวมประเด็นข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับผลประชามติ 59 กับพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี

Pages