Archives

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
เอกสารประกอบการศึกษา "กระบวนการพูดคุยสันติภาพ"
รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และการสร้างสันติภาพ"
เอกสารประกอบเวทีวิจัยมุสลิมศึกษา เรื่อง “มุสลิมศึกษากับการวิจัยสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี และสังคมโลก: ที่ทางและทิศทางที่ควรเป็น”
รวมรายงานสรุปผลเวทีเสวนาผู้นำศาสนาสามจังหวัดภาคใต้และครือข่ายไทยพุทธเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ
MEN AND YOUTH IN THAILAND’S CONFLICT – AFFECTED DEEP SOUTH
รวมลิงค์ ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
สรุปรายงานวิจัย บทเรียน 12 ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
รวมประเด็นข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับผลประชามติ 59 กับพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี
รวมรายงานชุด ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ
นานาทัศนะนักศึกษามุสลิมไทยในต่างแดน
รวมประเด็นความเคลื่อนไหวตุรกี
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานีขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ม.อ.ปัตตานี ขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
เชิญร่วมบริจาครอมฎอน 1437
เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี
เอกสารประกอบการแถลงนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)
รวมเอกสาร งานแถลงข่าว Peace Survey รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1

Pages