Archives

คู่มือ ต่อต้านการทรมาน
ต่อต้านการทรมาน คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย
ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
รวมแถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการทางอาวุธในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
รวมถ้อยแถลงและเอกสารประกอบในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 "สันติภาพเดินหน้า" (Peace, Moving Forward) [3 ภาษา]
ข้อเรียกร้องที่แอมเนสตี้ยื่นต่อรัฐบาลไทย หลังแถลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2558-2559
ผลการสำรวจในหัวข้อ ประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้ เมื่อปี 2010 ฉบับภาษาไทย โดยมูลนิธิเอเชีย
รายงานการวิจัย : การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557 – 2558
รายงานการดำเนินงานกิจกรรม Hakam เด็กสร้างบ้าน พลังเยาวชน สร้างชุมชนสันติสุข
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี 2558
บทเรียนจากการศึกษาดูงาน : กระบวนการสันติภาพในเมียนมาร์
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารทางการเกี่ยวกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข (ฝ่ายรัฐบาลไทย)
ฐานข้อมูลสื่อวิทยุภาษามลายูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ชื่อสถานี ความถี่ และเวลาออกอากาศรายการน่าสนใจ
คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็กภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แถลงการณ์เหตุความรุนแรงที่สายบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี

Pages