Archives

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม Hakam เด็กสร้างบ้าน พลังเยาวชน สร้างชุมชนสันติสุข
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี 2558
บทเรียนจากการศึกษาดูงาน : กระบวนการสันติภาพในเมียนมาร์
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอกสารทางการเกี่ยวกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข (ฝ่ายรัฐบาลไทย)
ฐานข้อมูลสื่อวิทยุภาษามลายูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ชื่อสถานี ความถี่ และเวลาออกอากาศรายการน่าสนใจ
คู่มือนักจัดรายการวิทยุ: ภาวะวิกฤตและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็กภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แถลงการณ์เหตุความรุนแรงที่สายบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
รวมวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี สุขภาพกับเดือนรอมฎอน
รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2558’
เชิญร่วมบริจาคในเดือนรอมฎอน 1436
รวมแถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์บันนังสตา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ใบแถลงข่าว: ผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโต๊ะชูด อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
รวมแถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
The Belfast Guidelines on Amnesty and Accountability
Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2
รวมคำแถลง "วาระสันติภาพจากพื้นที่" (Agenda Damai Dari Rakyat) เนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2
Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2
Agenda Damai Dari Rakyat - คำแถลงของกลุ่มเยาวชนใจอาสาในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีครั้งที่ 2

Pages