Archives

หนังสือ "รือเสาะ พหุวัฒนธรรม: ความหลากหลายและมิตรภาพจากความทรงจำของ "คนใน" บนพื้นที่สีแดง
ผลการสำรวจความคิดเห็น "สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต"
เอกสารชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี "สันติสนทนา (peace dialogue)"
รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรวิทยาลัยประชาชน (People's College Curriculums 2013)
รายงาน "เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ 'ชายแดนใต้จัดการตนเอง'"
รวมลิงค์แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี
หนังสือ "อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ: ทางออกประชาชาติ"
เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา "ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ โดย Children Voice for Peace
รายนามผู้บอกรับจดหมายข่าวดีเอสเจและนักข่าวพลเมือง มอ.ปัตตานี (NewsMonitor)
การประเมินผลสถานการณ์ 40 วัน (เดือนรอมฎอน 1434) ของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพฯ ศอ.บต.
ชุดรายงาน "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ"
ข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ประการของ BRN: ต้นฉบับและบทแปลหลากสำนวนหลายภาษา
รายนามผู้บอกรับหนังสือพิมพ์ ‘ซีนารัน’
ดีเอสเจนิวส์มอนิเตอร์ [DSJ News Monitor]
คำสั่ง ศอ.บต. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน 2556
รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2556’
คำแถลงว่าด้วยการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน 2013: ต้นฉบับและสำนวนแปลต่างๆ

Pages