Archives

เอกสารประกอบงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2014 [PPP101]
รายงานสถานการณ์เด็กและผู้หญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556 [รูปเล่มใหม่]
รวมแถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ "เป้าหมายอ่อน" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (2554-2555-2556)
หนังสือ "เครือข่ายประชาสังคม: พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้"
Thai Buddhist Statement (แถลงการณ์เครือข่ายชาวไทยพุทธฯ): CALLING FOR TOTAL CESSATION OF VIOLENCE AGAINST INNOCENT PEOPLE BY ALL ARMED PARTIES (Thai, English and Malay)
รายงานสถานการณ์เด็กและสตรีจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556
รวมคำแถลงเกี่ยวกับ "คำเตือน" และ "ทางออก" กรณีความขัดแย้งที่กรุงเทพฯ
หนังสือแฝด deepbooks: 'กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน' และ 'ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี'
หนังสือ "รือเสาะ พหุวัฒนธรรม: ความหลากหลายและมิตรภาพจากความทรงจำของ "คนใน" บนพื้นที่สีแดง
ผลการสำรวจความคิดเห็น "สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต"
เอกสารชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี "สันติสนทนา (peace dialogue)"
รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)
หลักสูตรวิทยาลัยประชาชน (People's College Curriculums 2013)
รายงาน "เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ 'ชายแดนใต้จัดการตนเอง'"
รวมลิงค์แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี
หนังสือ "อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ: ทางออกประชาชาติ"
เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา "ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"
รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ โดย Children Voice for Peace

Pages