Archives

แผนงานเวทีนโยบายสาธารณะ "ชายแดนใต้จัดการตนเอง"
เอกสารประกอบวงสนทนานานาชาติ "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน"
ปัตตานีมหานคร: รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... (ร่างที่สอง) และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
วารสารรูสมิแล (ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2555) "การเมืองเรื่องฮิญาบ: จากเคมบริดจ์ ไคโร ถึงราชภัฏยะลา"
หนังสือ - เสียงท้าทายจากกัมปง รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ (โดย เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้)
รายงานศึกษา "สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้"
จดหมายเปิดผนึกถึงผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จากเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาและประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี
แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้ (ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)
รายงานวิจัย "การสร้างความปรองดองแห่งชาติ" โดย สถาบันพระปกเกล้า
กระบวนการสร้างสันติภาพในอาเจะห์ (Making Peace: Ahtisaari and Aceh)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557
วารสารรุไบยาต ฉบับว่าด้วย "สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี" (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับนำเสนอวันที่ 10 ธันวาคม 2554)
เฝ้าระวัง - เตรียมรับมือภัยพิบัติชายแดนใต้ 54
หนังสือ - ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้
หนังสือ - สงขลา-สตูล: ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก
เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7 - ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)
แผนภาพเปรียบเทียบ "นโยบายพรรคการเมืองต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติโครงสร้างการกระจายอำนาจ"

Pages