Archives

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
วารสารรูสมิแล (ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2555) "การเมืองเรื่องฮิญาบ: จากเคมบริดจ์ ไคโร ถึงราชภัฏยะลา"
หนังสือ - เสียงท้าทายจากกัมปง รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ (โดย เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้)
รายงานศึกษา "สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้"
จดหมายเปิดผนึกถึงผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จากเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาและประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี
แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้ (ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)
รายงานวิจัย "การสร้างความปรองดองแห่งชาติ" โดย สถาบันพระปกเกล้า
กระบวนการสร้างสันติภาพในอาเจะห์ (Making Peace: Ahtisaari and Aceh)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557
วารสารรุไบยาต ฉบับว่าด้วย "สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี" (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับนำเสนอวันที่ 10 ธันวาคม 2554)
เฝ้าระวัง - เตรียมรับมือภัยพิบัติชายแดนใต้ 54
หนังสือ - ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้
หนังสือ - สงขลา-สตูล: ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก
เอกสารเพื่อการปรึกษาหารือ ร่างที่ 7 - ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)
แผนภาพเปรียบเทียบ "นโยบายพรรคการเมืองต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติโครงสร้างการกระจายอำนาจ"
ไฟล์นำเสนอ “ทำไมเราต้องคิดและทำเรื่อง ‘จังหวัดจัดการตัวเอง’ ” โดย สวิง ตันอุด
(ร่าง) ปัตตานีมหานครภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ร่างที่ 6 - ฉบับภาษาไทยและภาษายาวี)
รวมข่าว - เจาะ 'เลือกตั้งชายแดนใต้' 54 - โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 21 (พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ) และกรณีหมาย ฉฉ. (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

Pages