ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองในความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี"

DeepSouthWatch's picture

 

สถาบันสันติศึกษา ม.อ. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
"สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองในความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี"

โดย คุณปรวรรณ วงษ์รวยดี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 60 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารสถาบันสันติศึกษา ม.อ.

 

Thai
Event date: 
Thursday, 12 January, 2017 - 13:30