ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ข้อค้นพบจากงานวิจัย ในโครงการ “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย”

DeepSouthWatch's picture

 

 

สถาบันออกแบบอนาคตเยาวชนไทยมุสลิม (สอยท.)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง
ข้อค้นพบจากงานวิจัย ในโครงการ “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย”

(On the development and transformation of ideas on (un) modernity in Thai society)

ชื่อหัวข้อ "ศาสนากับพื้นที่สาธารณะ" 
โดย อ.สุรพศ ทวีศักดิ์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน

ในเวลา 13.30 น. - 15.00 น.

และการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปาตานีศึกษา : ความรู้ วิทยาศาสตร์ กีตาบ และอุลามะอฺ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ในโลกมลายูปาตานี ที่ก้าวสู่ความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่

โดย อ.โชคชัย วงษ์ตานี
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในเวลา 15.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชุม vip มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ซ.รามคำแหง 2 แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อประสานงาน 08-5058-7468

 

 

Thai
Event date: 
Saturday, 21 January, 2017 - 13:30