บรรยายสาธารณะ "ปลายทางความขัดแย้ง: จะจบด้วยสันติภาพผ่านการเจรจาหรือด้วยชัยชนะฝ่ายเดียว?"

DeepSouthWatch's picture

 

ห้องเรียนสันติภาพ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(Center for Conflict Studies and Cultural Diversity: CSCD)
และ
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
(Deep South Data
ร่วมกับ
โรงเรียนวิชาการเมือง
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(College of Deep South Watch)
 
สนับสนุนโดย
สหภาพยุโรปและกองทุนคนไทยใจดี
Supported by
European Union and BKIND Fund
 
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
 
การบรรยายสาธารณะ
Public Lecture

 

ปลายทางความขัดแย้ง:

จะจบด้วยสันติภาพผ่านการเจรจาหรือด้วยชัยชนะฝ่ายเดียว?

 

Ending Conflict:

Negotiated Peace or Victories?

 

โดย
By
 
เอริค เมลันเดอร์
Erik Melander
 
ศาสตราจารย์ประจำคณะการวิจัยสันติภาพและความขัดแย้ง
รองผู้อำนวยการโครงการฐานข้อมูลความขัดแย้งแห่งอุปสาล่า
มหาวิทยาลัยอุปซาลา, ประเทศสวีเดน
Professor at the Department of Peace and Conflict Research
and Deputy Director of the Uppsala Conflict Data Program,
Uppsala University, Sweden.
 
และ
And
 
เอลิน เบียร์เนการ์ด
Elin Bjarnegard
 
อาจารย์ประจำคณะการปกครอง
มหาวิทยาลรัยอุปซาลา, ประเทศสวีเดน
Senior Lecturer, Development Studies,
Department of Government, Uppsala University
 
วันที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
อาคารเรือนพักรับรอง มอ.ปัตตานี
January 28, 2017
14.00 – 17.00
At Meeting Room, Deep South Watch
Guest House, PSU Pattani
 
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามแปล

 

 

 

ภูมิหลังผู้บรรยาย

 

เอริค เมลันเดอร์ เป็นศาสตราจารย์ประจำคณะการวิจัยสันติภาพและความขัดแย้ง และผู้อำนวยการโครงการฐานข้อมูลความขัดแย้งแห่งอุปสาล่า มหาวิทยาลัยอุปสาล่า ประเทศสวีเดน และยังเป็นศาสตรจารย์วุฒิคุณด้านการวิจัยของสถาบันโจแอน บี. ครอกเพื่อสันติศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยนอร์เตอดาม เขาทำวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่สาเหตุและพลวัตของสงครมการเมือง เพศสภาพ และความขัดแย้งที่มีการใช้ความรุนแรง รวมไปถึงกระบวนการสันติภาพ บทความของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหลายฉบับ เขายังคงเป็นผู้ช่วยหัวหน้าและสมาชิกคนสำคัญของคณะทำงานในโครงการสันติภาพเอเชียตะวันออก การเดินทางมาเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่ให้เขาได้นำเสนอร่างผลงานวิจัยที่เปรียบเทียบผลลัพท์ของความขัดแย้ง 264 แห่งจาก 73 ประเทศทั่วโลก

 

เอลิน เบียร์เนการ์ด เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในสาขาพัฒนาการศึกษา สำนักวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุปซาลา เธอเป็นนักวิจัยที่สนใจประเด็นเพศสภาพกับการเมือง ขณะนี้เอลินกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับมิติทางด้านเพศสภาพกับความรุนแรงในการเลือกตั้งในกรณีของเมียนมาร์และกัมพูชา และการประเมินสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

Thai
Event date: 
Saturday, 28 January, 2017 - 14:00
Event place: