ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

DeepSouthWatch's picture

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

Universal Declaration of Human Rights

 

จัดพิมพ์โดย

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

Thai