เอกสารประกอบการเสวนา "ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน"

DeepSouthWatch's picture
 
เอกสารประกอบการเสวนา

“ความรุนแรงต่อพลเรือนกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน”

 

จัดโดย
คณะทำงานประเทศไทยว่าด้วยความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
 
เวลา 14.00 – 17.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมศรีวังสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
-1-
History of Violence toward Civilians and Transitional Justice
(ประวัติศาสต์ความรุนแรงต่อพลเรือนและความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน)
โดย
ชำนาญ จันทร์เรือง
 
 
-2-
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดย
ภูมิ มูลศิลป์
 
 
-3-
การรวบรวมแนวทางกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทย
โดย
ภูมิ มูลศิลป์
 
 
-4-
พลเรือนในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี
กับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดย
รอมฎอน ปันจอร์
 

 

 

 

Thai