เอกสาร กอ.รมน. - สานใจสู่สันติ: นโยบายการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2554