กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

DeepSouthWatch's picture

 

English version
ฉบับแปลไทย

สถานะของประเทศไทย

การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540

คำแถลงตีความ (Declaration) / ข้อสงวน (Reservation)

ไทยมีคำแถลงตีความใน 2 ประเด็นคือ
 
(1) การใช้สิทธิการกำหนดเจตจำนงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดน และ
(2) เรื่องการห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม นั้นไทยถือว่าไม่รวมถึงสงครามเพื่อป้องกันตนเอง ในกรณีที่ไทยจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนรักชาติในกรณีที่ต้องทำสงครามเพื่อป้องกันการ รุกรานจากประเทศอื่น
สถานะต่อพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocal) ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to the ICCPR) ทั้งฉบับแรกและฉบับที่ 2 (ว่าด้วยการกำจัดการประหารชีวิต)

คลิกดูสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติทั้ง 9 ฉบับ ที่นี่

 

Thai