รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

DeepSouthWatch's picture

 

 

รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารรายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2
[ภาษาไทย/English]
Thailand's ICCPR report
[English]

รายงานคู่ขนานขององค์กรประชาสังคมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

องค์กรผู้เขียนรายงาน

วันที่ส่งมอบรายงาน/เผยแพร่รายงาน*

Download

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล (Amnesty International)

06 Feb 2017

View document

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (Asia Indigenous Peoples Pact)

14 Feb 2017

View document

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, กลุ่มด้วยใจ และองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี [Cross Cultural Foundation (CrCF), Hearty Support Group (Duayjai) and Patani Human Rights Network (HAP)]

06 Feb 2017

View document

องค์กรแฟรี่เทล (Fairly Tell Organization)

05 Feb 2017

View document

องค์กรการริเริ่มระดับโลกเพื่อหยุดการทำโทษเด็ก (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)

06 Feb 2017

View document

องค์กรฮิวแมนไรท์วอชท์ (Human Rights Watch)

06 Feb 2017

View document

กลุ่มโรงน้ำชาและกลุ่มหญิงไทยและเพื่อนแอลบีที [Togetherness for Equality and Action (TEA) and Thai women and LBT Friends​]

06 Feb 2017

View document

สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล, สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) [International Federation for Human Rights (FIDH), Union for Civil Liberty(UCL) and Internet Law Reform Dialogue (iLaw)]

06 Feb 2017

View document

ศูนย์ข้อมูลชุมชน, สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย (ฟอรั่มเอเชีย) และองค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชันแนล [Community Resource Centre, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and Protection International]

06 Feb 2017

View document

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (International Commission of Jurists and Thai Lawyers for Human Rights)

10 Feb 2017

View document

มูลนิธิลอว์เยอร์สฟอร์ลอว์เยอร์ส (Lawyers for Lawyers)

06 Feb 2017

View document

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม [Muslim Attorney Centre foundation(MAC)]

06 Feb 2017

View document

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ [Migrant Working Group (MWG)]

06 Feb 2017

View document

มูลนิธิศักยภาพชุมชน (People's Empowerment Foundation)

06 Feb 2017

View document, Annex2 in Thai and Press statement

องค์กรไพรเวซี่ อินเตอร์เนชันแนล (Privacy International)

10 Feb 2017

View document

เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, องค์กร อไซลัมแอสเซส, เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ และศูนย์อไซลัมโปรเทคชัน [Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), Asylum Access, Coalition for Refugees and Stateless Person (CRSP) and Center for Asylum Protection (CAP)]

07 Feb 2017

View document

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล (ส่งมอบรายงานตามกลไก UPR) [Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May 2016]  

28 Apr 2016

View document

องค์กรอไซลัมแอสเซสไทยแลนด์ และเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, Asylum Access Thailand and the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)

13 Apr 2016*

View document

สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH - International Federation for Human Rights)

08 Apr 2016*

View document

โครงการโกลบอลดีเทนชัน (Global Detention Project)

07 Apr 2016*

View document

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน [International Commission of Jurists (ICJ) and Thai Lawyers for Human Rights Submission]

08 Apr 2016*

View document

Phnom – ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิของชนพื้นเมือง (Phnom - Recommendations on the rights of indigenous peoples)

08 Apr 2016*

View document

องค์กรไพรเวซี อินเตอร์เนชันแนล (Privacy International)

08 Apr 2016*

View document

องค์กรโปรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล (Protection International)

12 Apr 2016*

View document

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย [The Network of Indigenous Peoples of Thailand (NIPT)]

08 Apr 2016*

View document

เอกสารสรุปย่อเกี่ยวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย (The Rights of Indigenous Peoples in Thailand - Submission to the UN Universal Periodic Review, 2016)

08 Apr 2016*

View document

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Commission of Thailand)

04 May 2016*

View document

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Thai