สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

DeepSouthWatch's picture

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

 

กำหนดการ

สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017
 

“พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ”

CIVIC POWER, POWER FOR PEACE
 
เวลา 8.00 – 16.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ร่วมจัดโดย
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
และองค์กรพันธมิตร

 

เวลา

กิจกรรม

08.00– 09.00 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสารและอาหารว่าง

09.00 – 09.30 น.

กล่าวต้อนรับ
โดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
กล่าวชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
โดย รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้
 

09.30 – 10.00 น.

กล่าวเปิด
โดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

10.00 – 11.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
 

Politicisation of Conflicts: Part of the Problem or Part of the Solution?

(การต่อสู้ทางการเมืองในความขัดแย้ง: จะเสริมปัญหาหรือจะสร้างทางออก?)

 
โดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอส์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
(พร้อมล่ามแปลภาษาไทย)

11.00 – 12.30 น. 

เสวนาสาธารณะ

“4 ทศวรรษการเมืองประชาชน: เราเดินมาไกลถึงไหนแล้ว?” 

 

1970: ประท้วงใหญ่ปัตตานีปี 18
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
อดีตประธานกลุ่มสลาตัน
1980: ฮิญาบและกรือเซะในขบวนการเคลื่อนไหวอิสลาม
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน
อดีตประธานกลุ่มยุวมุสลิมยะลา (ยมย.)
1990: น้ำ ป่า นา เล กับสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ลม้าย มานะการ
ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้
2000: สันติธรรมกับการชุมนุมใหญ่ในสถานการณ์ความขัดแย้งปี 50
ตูแวดานียา ตูแวแมแง
อดีตประธานเครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์ประชาชน
ดำเนินรายการ โดย
รอมฎอน ปันจอร์
บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

12.30– 13.30 น.

อาหารเที่ยง/ละหมาด

13.30– 14.15 น.

นำเสนอ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

“พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง”

 

กล่าวนำโดย
อัศว์มันต์ บินยูโซะ
รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
1) พื้นที่ปลอดภัย: ความปลอดภัยของสาธารณะและการเคารพความเป็นมนุษย์
ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ
2) พื้นที่เรียนรู้: ห้องเรียนสันติภาพจากมหาวิทยาลัยสู่ปฏิบัติการในชุมชน
อิมรอน สาและ
3) พื้นที่สื่อสาร: เสริมพลังเรื่องราวจากคนใน
อัสรา รัฐการัณย์
4) พื้นที่ผลิต: อธิปไตยทางอาหารและความยั่งยืนของทรัพยากร
มันโซร์ สาและ
5) พื้นที่สร้างสรรค์: เด็กและเยาวชนของอนาคต
ซอลีฮะห์  เปาะโซะ
ดำเนินรายการโดย
ฆอซาลี อาแว
รองเลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

14.15 – 15.30 น.  

 
เสวนาสาธารณะ

“บทสะท้อนและแนวทางขับเคลื่อนในอนาคต” 

 

โดย
  • นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  • ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี (CSCD)
  • หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล (คปต.ส่วนหน้า)*
  • ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)*
  • เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)*
ดำเนินการโดย
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

15.30 – 16.00 น.  

ประกาศปฏิญญา “สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017”

 

โดย นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

16.00 – 16.30 น. 

พิธีปิด

 

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างการประสานงาน

พิธีกรตลอดงาน ได้แก่ สุวรา แก้วนุ้ย และฆอซาลี อาแว

ถ่ายทอดสดตลอดงาน โดย เครือข่ายนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียนเข้าร่วมกรุณาแจ้งมาที่ sam-see555@hotmail.com

 

 

Thai
Event date: 
Saturday, 18 March, 2017 - 08:00
Event place: