ปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 โดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้