แนะนำหนังสือ เข้าใจวัตรปฏิบัติของศาสนฑูตมุฮัมมัด เข้าใจวิถีชีวิตมุสลิมชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture

 

แนะนำหนังสือ เข้าใจวัตรปฏิบัติของศาสนฑูตมุฮัมมัด เข้าใจวิถีชีวิตมุสลิมชายแดนใต้

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์

(อับดุลสุโก  ดินอะ)

 

            ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติ จงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามพระองค์และผู้อ่านทุกท่าน

            หนังสือหะดีษ หรือ วจนศาสดา 6 เล่มนี้เป็น  แบบเรียนที่เรียบเรียงจาก 40 หะดิษของอิหม่ามนะวะวีย์ซึ่งตัวบทแปลโดยนายฟัยซอล  อับดุลฮาดีย์และส่วนหนึ่งของการอรรถาธิบายหะดิษจากเว็บไซต์ http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vP...โดยที่ผู้เรียบเรียงนำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จากวิชาหะดีษและอัคลาค(จริยธรรมอิสลาม)ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง พ.ศ.2555)มาเป็นกรอบในการจัดทำแบบเรียนที่บูรณาการทั้งสองวิชาและในท้ายบทได้เพิ่มวิชามุสตอละฮุ้ลหะดีษ (หลักพิจารณาอัลหะดีษ) ซึ่งนำงานเขียนขอลผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านคือ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข  อาจารย์อับดุลเลาะ การีนา อาจารย์อันวา สะอุ และอาจารน์รอฟีกี มูฮำหมัด

               หวังว่าหนังสือทั้ง 6 เล่มนี้  จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจรากฐาน ที่มาว่าทำไมมุสลิมชายแดนใต้มีหลักศรัทธา  หลักปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรมจนก่อเกิดเป็นวิถีฃีวิตอันนำไปสู่

             “ทำไมเขาเหล่านั้นมีทัศนะ  แนวคิดจนกระทั่งการสานเสวนา  การมีจุดร่วม  จุดต่างหรือแม้กระทั่งการโต้ตอบต่อแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างไรจนเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม  ในขณะเดียวกันจะทำให้นอกพื้นที่  ต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจวิธีคิด วิถีปฏิบัติ เพราะวจนศาสดาเป็นเป็นวัตรปฏิบัติของศาสนฑูตมุฮัมมัด อันเป็นหลักฐานอ้างอิงอันดับสองของกฎหมายอิสลามอันจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพไม่ว่ารัฐและองค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งนักเลงคีย์บอร์ด”

 

Thai