ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 "พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง"

DeepSouthWatch's picture

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 

"พื้นที่การเมือง: การสร้างสันติภาพในพื้นที่กลางที่เปิดกว้าง"

โดย

สภาประชาสังคมชายแดนใต้

และองค์กรพันธมิตร

[18 มีนาคม 2560]

 

 

Thai