บทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมฯ

DeepSouthWatch's picture

 

 

กำหนดการ

โครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่น

แบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 .....................................

วันที่ 27 เมษายน  2560

09.00-14.00 น.                     ลงทะเบียน/รับเอกสาร

13.00-14.00 น.                     บรรยาย เรื่อง  ความร่วมมือของภาคส่วนในท้องถิ่น ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน                                        เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : รูปธรรมประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้

                                                  โดย      นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล

                                                                            สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

14.00-16.00 น.                     ชม วิดิทัศน์ "กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"

                                                  ซักซ้อมการดำเนินการตามโครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข

                                                  3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม :

                                                  กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                                                  โดย 1. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (Local  Development Institute : LDI)

                                                            2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

18.00-19.30 น.                     รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 28 เมษายน 2560

09.00-09.30 น.                     พิธีเปิดโครงการและการมอบนโยบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                                                  โดย  นายจรินทร์ จักกะพาก           อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        

09.30-10.30 น.                     กระบวนการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบ

                                                  การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Best Practices):

                                                  - การบริหารจัดการน้ำสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

                                                                              กรณีเกาะสะท้อน  จ.นราธิวาส

                                                                            - การจัดการน้ำเพื่อความพอเพียงและการพึ่งตนเอง กรณีห้วยกระทิง  จ.ยะลา

                                                                            ตั้งข้อสังเกตและสังเคราะห์โดย

                                                                            นายธนายันตรโกวิท                    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                                                            ดร.กฤษดา บุญชัย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

10.30-12.00 น.                     - การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กรณีอาซ่อง  จ.ยะลา

                                                  - การจัดการฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีปะเสยาวอ  จ.ปัตตานี

                                                                            ตั้งข้อสังเกตและสังเคราะห์ โดย

                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ กิจถาวร

                                                  อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล      วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00-13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                     บรรยาย  เรื่อง นวัตกรรมการบริการสาธารณะของท้องถิ่น บนฐาน

                                                  การมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                  โดย      ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา                     

                                                  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14.30-15.30 น.                     บรรยาย  เรื่อง การเชื่อมร้อยภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันยกระดับการเป็น                                  ผู้ประกอบการของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น:  เพื่อสร้างรูปธรรมประชารัฐ

                                                  โดย      คุณ....................................................

                                                                            บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

17.30-19.00 น.                     รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.                     คลินิคให้คำปรึกษา "การพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม"

                                                  โดย      ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า และคณะ

 

วันที่ 29 เมษายน 2560

09.00-10.30 น.                     บรรยาย  เรื่อง  กระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

                                                  3 จังหวัดชายแดนใต้  ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

                                                  โดย      นายธนา ยันตรโกวิท

                                                  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10.30-12.00 น.                     บรรยาย เรื่อง  กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบการจัดทำ

                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

                                                  โดย      ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า       

                                                  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12.00-13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.                     สรุปผลการประชุม

                                                  รับฟังข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนในมิติต่างๆ

                                                  วิทยากรจาก          1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                                                                                  2. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

                                                                                  3. ธนาคารโลก

 

                      

 

Thai
Event date: 
Thursday, 27 April, 2017 - 08:00