หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม

 

ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ

 

เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1438

 

โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

Thai