นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 (5 ภาษา)

DeepSouthWatch's picture

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562  (5 ภาษา)

 

 

 

 

   ฉบับภาษาไทย -Thai                 ฉบับภาษาอาหรับ - Arab             ฉบับภาษามลายู (ยาวี - Melayu)

 

                       ฉบับภาษารูมี - Rumi                        ฉบับภาษาอังกฤษ-English

 

 

 

 

 

Thai