บทสรุปผู้บริหารผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3

DeepSouthWatch's picture

 

 

บทสรุปผู้บริหาร ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

[PEACE SURVEY] ครั้งที่ 3

 

 

 

Thai