ร่าง พ.ร.บ. ศอ.บต. ฉบับวุฒิสภา

DeepSouthWatch's picture
 
 
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ...
ฉบับผ่านการพิจารณาโดยวุฒิสภา
(ร่าง พ.ร.บ. ศอ.บต. ฉบับวุฒิสภา)
 

 

Thai