ร่าง พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ... (ร่างฯ ที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว)

DeepSouthWatch's picture
 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ...
(ร่างฯ ที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว)
 

 

Thai