กำหนดการ เวทีเรียนรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้ง

DeepSouthWatch's picture

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเรียนรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้ง

12  พฤศจิกายน   2560

             ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลจะนะ  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา    

                         สภาประชาสังคมชายแดนใต้

 

8.00 – 09.00  น.        ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.00 – 09.30 น.       ชี้แจงความเป็นมาและกระบวนการจัดการอบรม    

โดยนายรอซีดี  เลิศอริยะพงษ์กุล  เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

09.30 – 10.30 น.       บรรยายเรื่อง “ ความสำคัญของการใช้เครื่องมือการจัดการความขัดแย้งในชุมชน” โดยประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

10.30 – 10.45 น.       พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.45 – 12.00 น.       วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ จาก 2518 ถึง 2560  ผ่านเครื่องมือ Time Line 

โดย นายอัศว์มัน  บินยูโซ๊ะ  รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

12.00 – 13.00 น.       อาหารเที่ยง /นมาซ

13.00 – 15.00 น.        วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ จาก 2518 ถึง 2560  ผ่านเครื่องมือ  ต้นไม้ปัญหาและการวิเคราะห์บริบท โดย นายอัศว์มัน  บินยูโซ๊ะ  รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

15.00 – 15.30 น.       อภิปรายทั่วไป/ปิดการอบรม

 

Thai
Event date: 
Sunday, 12 November, 2017 - 08:00