โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak”

DeepSouthWatch's picture

 

กำหนดการ

โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จัดโดย มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และองค์กรภาคีเครือข่าย

09.00 - 09.30 น.                                ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.                                พิธีเปิดโดย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (อยู่ระหว่างการประสาน)

10.00 – 12.00 น.                                กิจกรรมเรียนรู้สิทธิเด็ก (สำหรับเด็ก)

10.00 – 12.00 น.                                กิจกรรมวิชาการ : เวทีแลกเปลี่ยน (สำหรับผู้ใหญ่)

-      ความมั่นคงของรัฐและการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดย ตัวแทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง

-      การปกป้องคุ้มครองเด็กโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (ตัวแทนเครือข่าย Safety net)

-      กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยรัฐ (คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อยู่ระหว่างการประสาน)

-      กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กกรณีศึกษาจากต่างประเทศโดย รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  

ดำเนินรายการโดย คุณสุวรา แก้วนุ้ย และ คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น

12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหาร และละหมาด

13.00 – 14.30 น.                                เวทีกลาง : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก : การแสดงต่างๆของเด็ก

14.30 – 15.00 น.                                การลงนามข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ระหว่างองค์กรเครือข่าย

15.00 น.                               เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ          

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

Thai
Event date: 
Sunday, 19 November, 2017 - 09:00