งานเสวนา "บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้" (The Outsiders’ Role for Peace in the South)

DeepSouthWatch's picture

 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Thai
Event date: 
Wednesday, 6 December, 2017 - 09:00