ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการชุด “สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม” ครั้งที่ 1

DeepSouthWatch's picture

 

 

เชิญร่วมงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเสวนาวิชาการชุด “สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม” ครั้งที่ 1 ตอน “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน 13.30-16.00 น. การนำเสนอ และอภิปราย ในหัวข้อ “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทย วิทยากรร่วมอภิปราย

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00-16.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 14 February, 2018 - 13:00