ขอเชิญเข้าร่วมฟังเวทีเสวนาทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ"วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"

DeepSouthWatch's picture

 

 

 

กำหนดการ การเสวนา

เสวนาวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ”

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลนาวาวีย์ ตึกวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

๑๘:๓๐ – ๑๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน

๑๙.๐๐ – ๑๙.๑๕ น.      กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๙.๑๕ – ๑๙.๓๐ น.      ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.      การเสวนาหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ”  วิทยากรโดย

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

ว่าที่ ดร.อาฎิล ศิริพัธนะ

ว่าที่ ดร.นารีมัส เจะและ

อาจารย์มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์                           

ดำเนินรายการโดย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ

๒๑.๓๐ – ๒๑.๔๕ น.      การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบ และ สรุปประเด็นจากการเสวนา

๒๑.๔๕ – ๒๒.๐๐ น.      กล่าวปิดงาน

 

 

Thai
Event date: 
Monday, 2 April, 2018 - 19:30