ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง ความท้าทายของภาษามลายูในปาตานี Cabaran Bahasa Melayu di Patani kita.

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 28 February, 2018 - 19:00